HF játékszabályzat

Harmadik Félidő nyereményjáték

részvételi- és játékszabályzat

A Nyereményjáték (továbbiakban "Játék") kezdete: 2015.09. 21. A pályázat kiírója a AMC Networks Central Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 23-27.) (továbbiakban"Kiíró")

1.  Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Sport TV-n futó Harmadik Félidő című műsorban elhangzott kérdés megválaszolása SMS-ben a 06 30 3030001 telefonszámon, vagy a www.facebook.com/sport1tvFacebook oldalon a vonatkozó post kommentjében.1.a A játékban kizárólag az 1.b. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött VAGY 18. életévüket még be nem töltött személyek esetén szülő vagy gondviselő részéről a Feltételek elfogadó hozzájárulásával rendelkező * természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.1.b A játékban nem vehetnek részt: a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

2.  A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

3.  A Nyertesek az 1. és 2. pontban meghatározott feltételeket teljesítő, a játék során a www.facebook.com/sport1tv Facebook oldalon vagy a fenti telefonszámon keresztül regisztrált játékosok közül kerülnek ki sorsolás útján a műsor végén. Az egyik Nyertes a Facebook-on, a másik nyertes sms-ben regisztrált játékosok közül kerül ki. A sorsolás "véletlenszám-generátor" segítségével történik két tanú jelenlétében a műsorban.

4.   Nyeremény: 1-1 belépő a műsor felvételére, 2 fő részére

5.  A nyertest a Kiíró a regisztrációkor megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.

6.  A Szervező a sorsolást követően a műsoridő végén közli a Nyertesek nevét. Amennyiben a Nyertest az értesítést követő 10 munkanapon belül nem sikerül elérni, úgy a Nyertes lemond nyereményéről. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.A Nyeremény átvételére a Nyertes határidőben történő visszajelzését követő 30 napon belül kerül sor, a Nyertessel egyeztetett helyen és időpontban.A Nyeremény a Nyertesnek felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel és a jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező Facebook- vagy weboldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

7.   Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

8.    A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Sport TV felületeire az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Sport TV arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó fotókat, hozzászólásokat illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja.A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.Kiíró jogosult bármilyen indoklás nélkül kizárni a Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

9.    A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget, valamint szállítási költséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

10.   A Kiíró a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával/ szállítójával szemben érvényesítheti.

11.  A Játékos a Játékban való részvétellel:    - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;    - tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.    - feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.    - tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

12.  A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

13.  Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2015.09 .21.