Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

Az AMC Networks Central Europe Kft. elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi irányelvek („irányelvek”) ismertetik, hogyan kezeljük személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, és amikor azokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az irányelvek meghatározzák, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. hogyan kezeli az Ön által részünkre átadott személyes adatokat, tájékoztatva Önt vagy hozzájárulását kérve, amikor ezt az alkalmazandó jogszabály előírja.

Ezek az irányelvek érvényesek az AMC Networks Central Europe Kft. és kapcsolt vállalatai weboldalainak látogatóira is. Kérjük, a jelen irányelveket általános szerződéses feltételeinkkel és adatvédelmi szabályzatunkkal összefüggésben olvassa. Ezen irányelvek időről-időre módosulhatnak. Kérjük, weboldalainkon rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e változás az irányelvekben!

Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más vállalatok weboldalaival és az általuk kínált szolgáltatásokkal; ezeknek a vállalatoknak saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, valamint termékeik vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

A Szabályzat kialakítása során az alább felsorolt hatályos jogszabályokat vettük figyelembe:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hivásátírányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII.13.) kormányrendelet
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Mit értünk személyes adatokon?
Szigorú adatvédelmi normák felállítása érdekében a személyes adatok tág értelmezését követjük, így minden olyan adatot ideértünk, amely bármely természetes személyre, például alkalmazottra vagy felhasználóra vonatkozik, beleértve többek között a neveket, címeket, születési dátumokat, email címeket.

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:

 • érintett – bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat – az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • különleges adat – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
 • adatkezelés – az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik
 • adattovábbítás – az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal – az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi
 • adattörlés – az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatmegjelölés – az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
 • adatzárolás – az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 • adatmegsemmisítés – az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatkezelés alapelvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az AMC Networks Central Europe Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján a jelen Szabályzat adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírásai kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak.

A AMC Networks Central Europe Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvei:

Adatközlés, adatkezelés

 • Adatkezelés megvalósítása előtt a szolgáltatónak érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közétennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.
 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
 • A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
 • Az adatszolgáltatás – önkéntes vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
 • A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.
 • Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 • Az adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra teljesülnek.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek az Ön azonosítását vagy az Önnel való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ például a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, a születési dátum, nyelvi preferenciák, a szállítási adatok, valamint a közvetlenül Öntől kapott egyéb kapcsolati adatok.
Általános használati információk – ide a termékek és szolgáltatások alkalmazásakor keletkezett információk tartoznak.
Egyéb személyes adatok – ezek olyan adatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan elérhető forrásokból szerzünk be. Más személyek személyes adatait is kezelhetjük, ha ilyeneket átad részünkre, például ha valamely termékünket egy másik személy megajándékozása céljából vásárolja meg.
Milyen célból kezelünk személyes adatokat?
Az Önre vonatkozó adatokat szolgáltatásainkkal összefüggésben kezeljük. Fontos számunkra, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyszerűek, személyesek és megbízhatóak legyenek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és minél jobban az Ön személyes igényeihez igazítsuk őket. Ezért az alábbi célokból kezelünk személyes adatokat, adott esetben tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása.

Kapcsolattartáshoz szükséges, számla- és szolgáltatási adatokat használunk termékeink és szolgáltatásaink kialakításához és karbantartásához, adminisztrációs céljainkra, valamint mindenkori akcióinkkal összefüggésben. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik a szolgáltatási hely kiépítése, a technikai támogatás, a hardverek és szoftverek frissítése, a számlázás, a fizetések beszedése és a hitelellenőrzés.

Termékeink és szolgáltatásaink bemutatása.

Alkalomadtán tájékoztathatjuk termékeink és szolgáltatásaink frissülő jellemzőiről és azon promóciókról, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. További részletekért tekintse meg „A hozzájárulás és a letiltás módja” pontot, ahol részletesen tájékoztatjuk, hogyan határozhatja meg hozzájárulásának terjedelmét.

Áruk és szolgáltatások vásárlásának lehetővé tétele kereskedelmi partnereinktől.

Termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során időről időre speciális ajánlatokat mutathatunk be Önnek az interneten, lehetővé téve, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon partnereinktől, például hirdetőktől, reklámozóktól (a továbbiakban együttesen: „kereskedelmi partnerek”). Ha úgy dönt, hogy elfogadja ezeket az ajánlatokat, vagy lebonyolít egy tranzakciót, akkor megfelelő személyes adatait összegyűjthetjük és közölhetjük a promóciókat vagy tranzakciókat támogató kereskedelmi partnereinkkel. Az AMC Networks Central Europe Kft. az adatokat csak akkor kezeli és adja át, ha Ön ezen ajánlatokat elfogadja. Kérése teljesítésén kívül a kereskedelmi partnerek a személyes adatait felhasználhatják arra is, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó egyéb információkat küldjenek Önnek. A személyes adatoknak a kereskedelmi partnerek általi felhasználására az ő adatvédelmi szabályzataik irányadók, és ezekre kell hivatkoznia, ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy kereskedelmi partnereink hogyan használják az Ön személyes adatait.

Teljesítményünk kezelése.

Felhasználhatunk személyes adatokat, amikor visszajelzést kérünk termékeink és szolgáltatásaink teljesítményéről, egyéb műveleteink minőségéről. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, képzési és minőségbiztosítási célokból, figyelemmel kísérhetjük és rögzíthetjük is az Önnel folytatott kommunikációinkat, beleértve az e-maileket.

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

Jogszabályok kötelezhetnek bennünket személyes adatok átadására valamely bírósági vagy hatósági eljárás előírásainak megfelelően vagy a bűnüldöző hatóságok kérésének eleget téve. A bírósági vagy hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokkal összhangban előfordulhat, hogy ezen adatok átadására az Ön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül kerül sor. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy kifogásolja a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetleges igényét.

Egyéb felhasználások.

Kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználhatunk anonimizált és összesített információkat jelentések és elemzések készítésére, például azzal kapcsolatban, hogy felhasználóink milyen típusú tartalmat és/vagy hirdetéseket néznek meg vagy ugornak át.

Gyermekek személyes adatainak kezelése.

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben a szükséges adatokat bizonyíthatóan a törvényes képviselő adja meg. 14 éven felüli, 16 év alatti kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás szükséges, hogy rendelkezésünkre álljon. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Kinek adhatunk át személyes adatokat?

Az AMC Networks Central Europe Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak megóvása iránt. Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és adott esetben előzetes tájékoztatástól és hozzájárulástól függően, az alább leírt módon személyes adatokat adhatunk át harmadik felek számára, beleértve az EU-n és Svájcon kívüli országokban található harmadik feleket is, amelyekben az adatvédelmi szabályok különbözhetnek az EU-ban és Svájcban érvényes szabályoktól.

A cégcsoporton belüli szervezeti egységek.

Személyes adatait megoszthatjuk bármely anyavállalattal, leányvállalattal vagy közös irányítás alatt álló egyéb vállalattal (együttesen: „kapcsolt vállalatok”). Ilyen esetekben a kapcsolt vállalatoktól elvárjuk, hogy a jelen irányelveket tartsák tiszteletben.

Az AMC Networks Central Europe Kft. alkalmazottai.

Csak speciális felhatalmazású alkalmazottak kiválasztott csoportja férhet hozzá az Ön személyes adataihoz . Ezek az alkalmazottak csak a feladataik megfelelő ellátása érdekében feltétlenül szükséges információkat ismerhetik meg.

Kereskedelmi partnerek.

Ha Ön egy általunk megjelenített, de kereskedelmi partnereink által végrehajtott tranzakcióban kíván részt venni, akkor adott esetben személyes adatokat adhatunk át e kereskedelmi partnerek részére. További részletekért tekintse meg a „Milyen célból használunk fel személyes adatokat?” pontot.

Vállalatfelvásárlás.

Amennyiben egy másik vállalat megvásárolja az AMC Networks Central Europe Kft., vagy megszerzi annak eszközeit, amelyek magukban foglalják vagy tartalmazzák az AMC Networks Central Europe Kft. által kezelt személyes adatokat, akkor a vevő átvállalja az Ön személyes adataira vonatkozó, a jelen irányelvekben ismertetett jogokat és kötelezettségeket.

Egyéb harmadik felek.

Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, megoszthatunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, ha az adatok átadása szükséges a termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához (pl. ügyfélszolgálat), valamint olyan harmadik fél beszállítókkal, amelyeket az AMC Networks Central Europe Kft. kifejezetten azzal a céllal alkalmaz, hogy termékeket és szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésünkre, mely esetben előírjuk e felek számára, hogy az adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljék, és kizárólag a meghatározott termékek vagy szolgáltatások rendelkezésünkre bocsátása céljából használják fel. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetőséget adnak rá, személyes adatokat oszthatunk meg követelések érvényesítésével foglalkozó vállalkozásokkal is. Előfordulhatnak olyan esetek is, ahol jogszabály kötelez bennünket személyes adatok átadására hatóságok vagy más harmadik felek számára.

Hogyan óvjuk a személyes adatokat?
Minden tőlünk telhetőt megteszünk előfizetőink adatainak és az azokhoz fűződő jogoknak a megóvása érdekében, és megfelelő lépéseket teszünk megvédésükre. A vonatkozó szabályozással összhangban társaságunk kijelölte azokat a személyeket, akik felelősek hálózatunk biztonságáért, infrastruktúránk és informatikai rendszereink támogatásáért. A személyes adatok megóvására olyan, az Ön részére kínált vagy rendelkezésre bocsátott szolgáltatástól vagy terméktől függően különböző megoldásokat vezettünk be, amelyek részben technikai, részben az ezen irányelveken alapuló megoldásokon alapulnak. E megoldások közé tartozhat többek között a jelszavas védelem, a titkosítás, a tűzfalak alkalmazása, a vírus-, és behatolás-védelem, valamint az alkalmazottakra vonatkozó hozzáférési korlátozások rendszere.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.

A hozzájárulás és a letiltás módja
Megkereshetjük, hogy hozzájárulása esetén tájékoztassuk az érdeklődésére számot tartó termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha a továbbiakban már nem kívánna az ilyen direktmarketing tevékenység címzettje lenni, azt többféle módon is (e-mail, SMS, telefon, postai levél) letilthatja.

Mit jelentenek a „cookie-k”?
A “cookie-k” az Ön internetböngészője által tárolt kisméretű fájlok. Internetböngészője olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb “clickstream”-adatok.

A cookie-k segítségével weboldalainkat az előfizetők szükségleteihez igazíthatjuk, jobb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatunk, és emlékeztethetjük bizonyos választásaira, így nem szükséges újból beírnia őket. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

A hirdetési hálózati szolgáltatók révén segítséget nyújthatunk reklámok vagy más tartalmak elhelyezéséhez e weboldalon és más olyan weboldalakon, amelyek az AMC Networks Central Europe Kft. hirdetéseit jelenítik meg. A hirdetési hálózati szolgáltatók cookie-kat, web beaconokat vagy a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén lévő hasonló technológiákat alkalmazhatnak, hogy az Ön érdeklődéséhez szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal szolgáljanak, kialakítva internetböngészési profilját ezen a weboldalon vagy az Ön által meglátogatott egyéb weboldalakon. A cookie-knak, web beaconoknak vagy hasonló technológiáknak a hirdetési hálózati szolgáltatóink általi alkalmazását saját adatvédelmi szabályzataik határozzák meg, és nem a AMC Networks Central Europe Kft. adatvédelmi szabályzata.

Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

Milyen jogai vannak?
Ön jogosult kérni pontatlan, helytelen vagy elavult személyes adatai törlését vagy aktualizálását. Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adataink hiányosak, hibásak, nem helyénvalók vagy elavultak, kérjük, tudassa velünk, és mi a szükséges változtatásokat a törvényes határidőn belül megtesszük.

Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről. Ha a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad rá, kis összegű díjat számíthatunk fel, amely fedezi az ezen adatok Ön számára történő átadásával kapcsolatos adminisztrációs költséget.

Ön ugyancsak jogosult kérni, hogy szüntessük be személyes adatainak direktmarketing célokra való feldolgozását. Ha a jövőben nem kíván direktmarketing információkat kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Bármelyik ügyfelünk kérheti személyes adatának törlését a rendszerünkből, de bizonyos esetekben vállalnia kell azt, hogy a törléstől fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, melyhez ezen adatok tartoztak. A kérés beérkezését követően azt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisunkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt adatokat.

Értelmező rendelkezések
Amikor a weboldalon személyes adatot kérünk a látogatótól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása, értelmezése után szabadon dönthet a látogató arról, hogy megadja-e a kért információkat. A látogatónak azonban tudnia kell, hogy amennyiben nem adja meg személyes adatait, úgy előfordulhat, hogy bizonyos, a személyes adat megadásához kötött szolgáltatást nem tud igénybe venni.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a weboldal egyes oldalain regisztráció szükséges a látogatónak, úgy minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat és milyen célból, feltételek mellett kérünk „kötelező”-en megadni. Ebben az esetben a kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy bizonyos mezők kitöltése nélkül a regisztráció sikertelen, annak elutasításához vezethet.

A látogatók által biztosított személyes és egyéb adatok csak akkor egészíthetőek ki vagy kapcsolhatóak össze más forrásból származó adatokkal, ha ahhoz a látogató hozzájárult.

Amennyiben a weboldalt a AMC Networks Central Europe Kft. a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a AMC Networks Central Europe Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az információkat saját maga gyűjti és tárolja. Ilyen együttműködés során az üzemeltető partner a AMC Networks Central Europe Kft. nevében és képviseletében eljárva a AMC Networks Central Europe Kft. javára gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya az ilyen esetekre is kiterjed. Az adatkezelés esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye, amennyiben adatfeldolgozásra kerül sor, az adatfeldolgozó személye.

Hogyan fordulhat hozzánk ezen irányelvek ügyében?
Ha ezen irányelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket a privacy@ce.amcnetworks.com e-mail címen.

Vissza