NBA-játékunk mai kérdését az NBA a SPORT TV-n csoportban találjátok

2019. 01. 11. 13:21    
Olvasási idő: 8 perc

A Sport TV Facebook-oldalán technikai problémák adódtak, így NBA-játékunk második kérdését az NBA a Sport TV-n facebook-csoportban tettük közzé.

Csütörtökön Wizards-Kincks a Sport1-en.

A csoportban erre a kérdésre várjuk a helyes választ:

Melyik nevet nem viselte soha a washingtoni franchise?
A Packers
B Bulls
C Bullets
D Zephyrs

Az alábbi linken találjátok a csoportot, ahol megtaláljátok a második posztunkat.

NBA-JÁTÉK, MÁSODIK KÉRDÉS

A második napi helyes megfejtő egy Wizards-törölközővel gazdagodik.

Játékszabályzatunkat a facebook mellett ide is feltesszük:

Részvételi- és Játékszabályzat

A játék időtartama: 2019.01.10. – 2019.01.18. 19:00

A pályázat kiírója a AMC Networks Central Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 23-27.) (továbbiakban „Kiíró”) 1. A játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltött* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

 1. A játékban nem vehetnek részt: a. a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a nyereményjátékból (továbbiakban: Játékból) a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
 2. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.
 3. Jelen Játékszabályzatban, a továbbiakban a Játékos megnevezés alatt – amennyiben az a 18. életévét nem töltötte be – a szülő, vagy törvényes képviselő is értendő.
 4. Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált profillal vesz részt a Játékban, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben egy Játékos több profillal kísérel meg részt venni a Játékban, a Kiíró valamennyi részvételi próbálkozását törli.
 5. A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 6. A játék során a felhasználók az NBA A SPORT TV-N Facebook csoportban kihelyezett NBA-nyereményjáték bejegyzés alatt naponta kitett posztokban feltett kérdésre hozzászólásban helyesen válaszoljanak a Játék időtartama alatt (Pályázat).

7.1. Nyeremény(ek): A játék időtartama alatt a helyes választ kommentelők között 8 db NBA-s ajándéktárgya sorsolunk ki. Összesen 8 db nyertest sorsolunk, játékonként 1-et.

A változtatás jogát a Sport TV fenntartja.

7.2. Játék menete: NBA A SPORT TV-N Facebook csoportban a játék ideje alatt minden nap (január 10–17. között) kikerült poszt alá várjuk a helyes megfejtéseket. A Játékos a helyes megfejtést aznap éjfélig küldheti be kommentben. A helyes megfejtésről a Játékos másnap délben a Sport TV Facebook-oldalára kitett posztból értesülhet.

Nyertesek kiválasztása: A helyesen válaszolók között sorsolás útján 2 tanú jelenlétében. A nyerteseket a Szervező a sorsolás után a válasza alatti kommentben és/vagy direkt Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átadás módjának további körülményeivel, tennivalóival kapcsolatban, melyhez a Játékos hozzájárul.

 1. Játékos a játékszabályzat alatti komment részben „Hozzájárulok” hozzászólásával hozzájárul, hogy a Kiíró a sorsolást követően, a Facebook rajongói oldalán (www.facebook.com/sport1tv/) közzéteheti a Nyertes(ek) nevét, illetve Facebook direkt üzenetben értesíti a Nyertes(eke)t. Amennyiben a Nyertes(eke)t az értesítést követő 24 órán belül nem sikerül elérni, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. A Nyeremény átvételére a Nyertes (vagy Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követő maximum 30 napon belül kerül sor, a Nyertessel (vagy Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban. A Nyeremény a Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel és a játékszabályzat alatti komment részben „Hozzájárulok” hozzászólásával jelen Játékszabályzatot elfogadják és végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
 2. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 3. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve az 5. Pontban meghatározott regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, az AMC Networks Central Europe Kft éredekeltségeibe tartozó márkák arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó hozzászólásokat, fotókat, illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja (regisztrációját ne fogadja el.)

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. A Kiíró a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti,.
 2. A Játékos a Játékban való részvétellel és a játékszabályzat alatti komment részben „Hozzájárulok” hozzászólásával – feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; – tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró kizárólag jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. – tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel – a Játékos módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a Szervező részére, aki ezáltal jogosult a Pályázat tárgyát képező fényképet szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért.

A pályázók általuk elküldött adait a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása után a kiíró beérkezett adatokat megsemmisíti.

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.
 2. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
 3. Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2019. 01.10.