Általános nyereményjáték szabályzat - Alley-oop - Sport TV NBA Fantasy League • SportTV

Általános nyereményjáték szabályzat – Alley-oop – Sport TV NBA Fantasy League

A pályázat kiírója a AMC Networks Central Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 21-25.) (továbbiakban „Kiíró”)

1. A játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltött* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

2. A játékban nem vehetnek részt: a. a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a nyereményjátékból (továbbiakban: Játékból) a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

3. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.

4. Jelen Játékszabályzatban, a továbbiakban a Játékos megnevezés alatt – amennyiben az a 18. életévét nem töltötte be – a szülő, vagy törvényes képviselő is értendő.

5. Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált profillal vesz részt a Játékban, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben egy Játékos több profillal kísérel meg részt venni a Játékban, a Kiíró valamennyi részvételi próbálkozását törli.

6. A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

7. A játék során a felhasználók az NBA hivatalos Fantasy Salaray Cap Edition játékán vesznek részt elsősorban, de az AMC Networks Central Europe Kft. által létrehozott, jelszóval védett „Alley-oop – Sport TV” ligában versenyznek fantasy csapataikkal. A Sport TV facebook-oldalán és weboldalán megjelenő linkről jutnak ide a játékosok, ezt a linket szabadon továbbíthatják más játékosok felé.

7.1. Nyeremény(ek): A nyereményjáték leírásában feltüntetett nyeremények.

Értékes NBA-s nyereménycsomag, amelyet a szezon során pontosítunk.

A változtatás jogát az AMC fenntartja.

7.2. Játék menete: A játék során a felhasználók az NBA hivatalos Fantasy Salaray Cap Edition játékán vesznek részt úgy, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. által létrehozott, jelszóval védett „Alley-oop – Sport TV” ligában versenyznek fantasy csapataikkal.

Elérhetőség: https://nbafantasy.nba.com/leagues/auto-join/of1vuc

Az NBA hivatalos játékának teljes szabályzata: https://nbafantasy.nba.com/help/rules

A végeredményt a hivatalos liga szabályai döntik el, és a három legtöbb pontot gyűjtő játékos részesül a fent említett díjazásban. Pontegyenlőség esetén sorsolás dönt a játékosok között.

Játék kezdete: 2023. október 20.

A nyertesek sorsolásának időpontjai: A 2023-24-es NBA-szezon alapszakasza után alakul ki a hivatalos végeredmény. A sorsolásra az utolsó mérkőzést követő első munkanapon kerül sor.

Nyertesek kiválasztása:

Amennyiben sorsolásra kerül sor, a sorsolást két tanú jelenlétében bonyolítja les a kiíró. A nyertesek értesítése facebook-posztban és a Sport TV élő műsoraiban történik meg. Ezt követően nekik igazolniuk kell, hogy valóban az ő csapataik nyertek a játékban.

8. A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró a sorsolást követően, a Facebook rajongói oldalán (www.facebook.com/sport1tv/) közzéteheti a Nyertes(ek) nevét, illetve Facebook direkt üzenetben értesítheti a Nyertes(eke)t. Amennyiben a Nyertes(eke)t az értesítést követő 24 órán belül nem sikerül elérni, úgy a Kiíró az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesítheti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Kiíró kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Kiírónál semmilyen más igénnyel nem élhet. A Nyeremény átvételére a Nyertes (vagy Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követő maximum 30 napon belül kerül sor, a Nyertessel (vagy Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban. A Nyeremény a Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Kiírónál semmilyen igénnyel nem élhet. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Kiíróval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadják és végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes kifejezett, írásbeli engedélyével a Kiíró Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

9. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

10. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve az 5. Pontban meghatározott regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, az AMC Networks Central Europe Kft érdekeltségeibe tartozó márkák arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó hozzászólásokat, fotókat, illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja (regisztrációját ne fogadja el.)

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

11. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. A Kiíró a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12. A Játékos a Játékban való részvétellel:

– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

Adatkezelő: AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb utca 21-25., adószám: 24801991-2-44, elérhetősége: privacy-ce@amcnetworks.com vagy dpo@amcnetworks.com)

– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró kizárólag jelen Játék lebonyolítása során felhasználja;

– tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen 12. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel;

– a Játékos korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére a Pályázat tárgyát képező fénykép felhasználására, aki ezáltal jogosult azt szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért.

A pályázók általuk elküldött adatait a Kiíró rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása után a Kiíró beérkezett adatokat megsemmisíti.

– tudomásul veszi az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást:

A Játékos adatait alapvetően nem továbbítjuk harmadik személyek részére, kivéve az alább részletezett körülmények esetén:

A MEGBÍZHATÓ HARMADIK SZEMÉLY ADATFELDOLGOZÓ(K) RÉSZÉRE: Harmadik személy szolgáltatókat bízunk meg egy sor szolgáltatás és feladat ellátásával. Megoszthatjuk a Játékos adatait az ilyen szolgáltatókkal („Adatfeldolgozó”) a jelen Szabályzatnak megfelelő titokvédelmi kikötések mellett és azzal feltétellel, hogy a harmadik személyek az ön adatait kizárólag a mi nevünkben és a mi utasításaink szerint kezelhetik.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS CÉLJÁBÓL ÉS A JÁTÉKOS, ILLETVE AZ AMC ÉS MÁSOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN: A jelen Szabályzat többi részének sérelme nélkül, fenntartjuk a jogot, hogy megőrizzük és továbbítsuk a Játékos adatait, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az ilyen megőrzés és továbbítás szükséges ahhoz, hogy (a) megfeleljünk az alkalmazandó jogszabályoknak vagy, hogy eleget tegyünk idézéseknek vagy hasonló, részünkre kézbesített eljárásjogi cselekményeknek; (b) megóvjuk és megvédjük a saját jogainkat és tulajdonunkat, illetve a Játékos, vagy harmadik személyek jogait vagy tulajdonát; vagy (c) biztosítsuk a szolgáltatásaink, rendszereink és ügyfeleink vagy harmadik személyek biztonságát és védelmét.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK: A Játékostól gyűjtött adatokat olyan országokba továbbíthatjuk, amelyeket jelenleg nem tartanak olyan, megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országnak, ahol a védelem szintje elérné az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak és előírásainak a védelmi szintjét (így különösen ilyen az Egyesült Államok). Ehhez az adattovábbításhoz rendelkezésre állnak a megfelelő jogi garanciák, és így a Játékosnak jogai érvényesítéséhez hatékony eszközök állnak a rendelkezésére, különösen ideértve a modellegyezményeket. A Játékos további információt az Adatvédelmi tisztviselőtől kaphat (a privacy-ce@amcnetworks.com vagy a dpo@amcnetworks.com e-mail címen).

Az Adatkezelő nem alkalmaz a személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

JOGOK GYAKORLÁSA: Ha az alkalmazandó szabályok szerint egyébként ezek a jogok irányadók, úgy a Játékos a jelen Szabályzat szerinti jogait az itt meghatározottak szerint gyakorolhatja. Ez alapján a Játékosok:

  • Hozzáférhetnek az általunk kezelt, illetve őket egyedileg azonosító adatokhoz;
  • Kérhetik a helytelen vagy pontatlan adatok helyesbítését vagy törlését;
  • Kérhetik a Személyes adatok törlését, többek között akkor, amikor azok már nem szükségesek azon adatvédelmi célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket;
  • Kérhetik bizonyos körülmények között az adatok felhasználásának korlátozását (pl. ha a Játékos kifogásolja az adatok pontosságát, úgy arra az időszakra, amikor ellenőrzik azok pontosságát);
  • Kérhetik az adataik hordozhatóságát (azaz, hogy a Személyes adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában kapják meg és továbbítsák azokat egy másik adatkezelő részére az irányadó szabályok szerint);
  • Kifogásolhatják a személyes adataik kezelését bármikor az adott helyzet szerinti okokból, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdeke. Ebben az esetben az Adatkezelő befejezi az adatkezelést, kivéve, ha jogos érdekének minősül annak folytatása;
  • Visszavonhatják a megadott hozzájárulásukat, ha van ilyen;
  • Kérelmet nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz, különösen, ha nem tettek eleget a jogai gyakorlása során a kérelmének.

A Játékos, miután azonosította magát egy széles körben elfogadott személyi azonosító okmány másolatának bemutatásával, gyakorolhatja a jogait az Adatkezelő megkeresésével: (i) e-mailen a privacy-ce@amcnetworks.com vagy a dpo@amcnetworks.com címen vagy (ii) postai úton a következő címre: AMC Adatvédelem – AMC Networks Central Europe Kft., 1139 Budapest, Lomb utca 21-25.

Legfeljebb 30 (harminc) napon belül a Játékos választ kap a megkeresésére.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: a vállalatcsoport kinevezett adatvédelmi tisztviselője Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanyolország; email-cím: dpo@amcnetworks.com)

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

13. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

14. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

15. Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Vissza